ulovlig fravær

Avskjed ved ulovlig fravær: Se dine rettigheter

En arbeidskontrakt er en bindende avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og utgangspunktet for hvilke forpliktelser de har overfor hverandre. 

Arbeidstid er en sentral del av arbeidsavtalen, og sier noe om når arbeidstakeren skal komme på jobb. Om den ansatte ikke dukker opp til avtalt tid uten gyldig grunn, vil dette være et brudd på arbeidskontrakten. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke konsekvenser brudd på arbeidsavtalen kan ha, og om det er mulig med oppsigelse eller avskjed på grunn av ulovlig fravær. 

Hvilket fravær er ulovlig? 

Selv om utgangspunktet er at du skal komme på jobb til avtalt tid, er det ikke alt fravær som er ulovlig. Det er mange ulike grunner til at man ikke kan komme på jobb, for eksempel sykdom, permisjon, ferie eller lignende. 

Fravær er ikke bare at du lar være å komme på jobb, men også at du kommer for sent, eller drar for tidlig. Kort sagt kan vi si at fravær fra arbeidsplassen i arbeidstiden krever en gyldig grunn. 

For å finne ut om fraværet ditt er lovlig eller ikke, er det best å snakke med sjefen din. Han eller henne kan gi deg god informasjon om hva som er greit, og hva som ikke er tillatt. Som regel krever gyldig fravær at du kan dokumentere fraværsgrunnen. Dette kan for eksempel gjøres gjennom en sykemelding.

Hvis du og sjefen din har avtalt at du ikke kommer på jobb en dag, er dette en ny avtale som vil gå foran den generelle arbeidstiden som er avtalt i arbeidskontrakten. Vi kan tenke oss uforutsette situasjoner der barn må hentes i barnehagen, eller familiens kjæledyr må tas til veterinæren. De fleste arbeidsgivere har forståelse for at de ansatte har liv utenfor jobben, og tilrettelegger så godt de kan for at hverdagen går rundt.  Samtidig er det viktig å huske at det ikke er så veldig populært å ha ansatte som kommer- og ikke kommer på jobb om hverandre. En god dialog som gir forutsigbarhet for begge parter er det beste. 

Det er viktig å huske at en gyldig fraværsgrunn ikke nødvendigvis gjør at fraværet er gyldig. Om du eksempelvis er syk, må du gi arbeidsgiveren din en sykemelding eller egenmelding for at dette fraværet skal være i orden. 

Oppsigelse og avskjed ved ulovlig fravær

I utgangspunktet kan vi si at brudd på arbeidsavtalen kan medføre oppsigelse eller avskjed. Forskjellen mellom disse er at oppsigelse vil utløse en oppsigelsestid som gjør at den ansatte er garantert jobb og inntekt i en gitt periode fremover. Lengden på oppsigelsestiden vil variere, og står i arbeidskontrakten. 

Avskjed gir derimot ikke noen form for oppsigelsestid, og innebærer at den ansatte må gå på dagen. Dette kan få store økonomiske konsekvenser den ansatte siden han eller henne vil stå uten inntekt, og må finne seg en ny jobb.

Mange bruker oppsigelsestiden til å områ seg, og på å lete etter en ny jobb når ansettelsesforholdet endelig tar slutt etter en gitt periode. Ved avskjed har man ikke muligheten til å områ seg på samme måte, og oppleves derfor som svært inngripende. Om man vurderer å gi en ansatt avskjed på grunn av ulovlig fravær, anbefaler vi at man tar kontakt med en advokat for å vurdere om avskjed faktisk er en rimelig konsekvens av bruddet på arbeidskontrakten. Om det viser seg at avskjed ikke var lovlig, kan dette få store konsekvenser for virksomheten. 

Kan oppsigelse være en konsekvens av ulovlig fravær? 

Oppsigelse innebærer at arbeidsforholdet avsluttes, og både arbeidsgiver og arbeidstaker kan velge å si opp avtalen. 

For at arbeidsgiver skal kunne si opp en ansatt, må han eller henne ha et saklig grunnlag i enten virksomhetens, arbeidsgivers, eller arbeidstakers forhold. Videre må den også være skriftlig og inneholde lovens krav til informasjon om blant annet mulighetene til å kreve forhandlinger eller reise sak. 

Må man gi advarsel?

Det er ikke noe krav i arbeidsmiljøloven om at en arbeidstaker skal få en advarsel før han eller henne eventuelt sies opp. Likevel burde arbeidsgiver gi et skriftlig varsel på forhånd sånn at arbeidstakeren får muligheter til å forbedre seg. Ikke alle er klar over hvor alvorlig ulovlig fravær egentlig er, og hvilke konsekvenser dette har for ledelsen og de som kommer på jobb. En advarsel, og kanskje en samtale om problemet, kan bidra til at situasjonen bedres uten at oppsigelse er nødvendig. 

Hvor mye ulovlig fravær må man ha for å sies opp? 

Arbeidstakere i Norge har et sterkt vern, og mindre brudd på arbeidsavtalen vil som regel ikke være nok til å si opp en ansatt. Hvis man kommer litt for sent noen dager, eller må dra tidlig, vil det neppe være grunnlag for oppsigelse før et flertall av advarsler har blitt gitt. 

Hvor mye som kreves før oppsigelse er aktuelt, vil variere fra sak til sak. Bakgrunnen for fraværet og hvor omfattende fraværet er, vil være viktige faktorer i vurderingen av om det vil være saklig å si opp den ansatte. Hvis du har spørsmål om en konkret sak, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan gi tilpasset veiledning. 

Kan man få avskjed ved ulovlig fravær? 

Det korte svaret er at man kan både få oppsigelse og avskjed hvis man har ulovlig fravær fra arbeidsplassen. Hvilken av konsekvensene som velges vil avhenge av situasjonen det er snakk om. Det er viktig å huske at avskjed er en veldig streng reaksjon overfor den ansatte, og det skal derfor mer til enn ved oppsigelse.   

For at en ansatt skal få avskjed, krever arbeidsmiljøloven at det har skjedd et grovt pliktbrudd eller et annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. 

Hva som ligger i «grovt pliktbrudd» er veldig skjønnsmessig, men i utgangspunktet kan man si at det skal mye til for at vilkåret er oppfylt. Det samme gjelder for vilkåret om «vesentlig mislighold» av arbeidsavtalen. 

Siden loven legger opp til en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak, vil utfallet avhenge av situasjonen som vurderes. Generelt sett er det flere faktorer som har betydning i denne vurderingen, blant annet bakgrunnen for fraværet, og hvor langt fraværet har vært. Om det er snakk om flere fravær, vil hyppigheten og lengden på fraværet også være av betydning. 

Dersom den ansatte har fått advarsel for fravær eller lignende situasjoner tidligere, vil dette også være noe som kan vektlegges i vurderingen av om avskjed eller oppsigelse skal gis. Flere advarsler taler for at det er snakk om en mer alvorlig situasjon enn dersom arbeidstakeren aldri har fått beskjed om at fraværet ikke vil tolereres. 

I tillegg til å vurdere fraværet i seg selv, vil også ulike faktorer ved den ansatte kunne ha betydning for utfallet i saken. Her kan man for eksempel se på hvor lenge de ansatte har jobbet i virksomheten, og hvor gammel han eller henne er. Alder og utdanning eller tidligere erfaring vil ha stor betydning for den ansattes muligheter til å få ny jobb i etterkant av avskjeden eller oppsigelsen. Dersom det viser seg at den ansatte vil ha vanskeligheter med å finne en ny jobb, vil dette trekke i retning av at oppsigelse og oppsigelsestid er en bedre løsning. Et slikt synspunkt vil forsterkes dersom den ansatte er ansvarlig for å forsørge barn eller andre. 

Bruk av advokat ved oppsigelse eller avskjed på grunn av ulovlig fravær

Det er ikke alltid like enkelt å vite når man kan, og ikke kan avslutte et arbeidsforhold ved brudd på arbeidskontrakten. 

Lovens vilkår er veldig generelle, og det er brukt skjønnsmessige ord som legger opp til en mer konkret vurdering av hver enkelt sak. Denne typen vurderinger gjør det vanskelig å vite hvor grensene går, og hva som er lovlig. Om du ønsker en oppklaring av saken din, er det lurt å ta kontakt med en advokat som kan gi en vurdering tilpasset din situasjon. 

For arbeidstaker

En oppsigelse eller avskjed har ofte store konsekvenser for den som sies opp, og noen ganger kan man være uenig i arbeidsgiverens avgjørelse og vurdering av saken. Ved saker som gjelder ulovlig fravær, vil bakgrunnen for fraværet være en viktig faktor. Om du kan gi arbeidsgiveren din en god forklaring på hvorfor du har vært borte fra jobb, kan det hende at han eller henne ser saken annerledes. 

Hvis du og arbeidsgiveren din ikke finner ut av situasjonen sammen, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan gi deg veiledning tilpasset din konkrete situasjon. Kanskje du ikke har fått gyldig fravær fordi du ikke har skaffet sykemelding eller annen dokumentasjon for fraværet? Eller kanskje du og arbeidsgiveren din har misforstått hverandre? 

Uansett hva bakgrunnen for fraværet er, kan advokaten hjelpe deg med å vurdere om det er grunnlag for oppsigelse eller avskjed. Advokaten kan også hjelpe deg med å rette krav mot arbeidsgiveren din dersom det viser seg at oppsigelsesgrunnlaget eller avskjedsgrunnlaget ikke var tilstrekkelig. Om saken går videre i rettssystemet vil også advokaten kunne fremme saken her. 

For arbeidsgiver

Som arbeidsgiver er det ikke enkelt å vite hvilke reaksjoner man skal gi når en ansatte bryter arbeidsavtalen. 

Ved å si opp eller gi en ansatt avskjed, risikerer man mulige krav fra arbeidstakeren dersom det viser seg at oppsigelsesgrunnen eller avskjedsgrunnen ikke var tilstrekkelig. Denne typen krav kan få store økonomiske konsekvenser for bedriften, og det er derfor viktig å passe på at alt har gått riktig for seg i forkant av avslutningen av ansettelsesforholdet. En advokat kan gi en vurdering av den konkrete saken, og gi god veiledning om hvordan prosessen burde gjøres slik at virksomheten er best mulig skjermet mot krav hvis det oppstår konflikt. Advokaten vil også kunne bistå dersom den ansatte velger å gå til sak, eller krever forhandlinger. 

Ofte stilte spørsmål om avskjed ved ulovlig fravær: 

Kan man få sparken på grunn av fravær? 

Det korte svaret er ja, du kan få sparken på grunn av fravær. Mye fravær «av og på» er veldig uforutsigbart for arbeidsgiver, og gir store utfordringer for arbeidsgiver når han eller henne må finne noen som kan dekke arbeidet du skulle ha gjort. 

Når må man gi arbeidsgiver beskjed om fravær

Hvis du er borte fra jobb, anbefaler vi at du gir arbeidsgiveren din beskjed om dette så snart du vet at du ikke kommer. En god dialog og åpenhet vil være løsningen for de aller fleste problemer. 

Om du er syk, skal arbeidsgiveren din få beskjed så fort som mulig, og senest på den første fraværsdagen. 

Hva skjer ved avskjed? 

Avskjed innebærer at ansettelsesforholdet tar slutt med en gang, og at den ansatte dermed «må gå på dagen». Den ansatte vil ikke ha noen oppsigelsestid ved avskjed, og vil derfor ikke fortsette å motta lønn fra arbeidsgiveren. 

Når kan man få avskjed? 

Som arbeidstaker kan du få avskjed hvis du er skyldig i et grovt pliktbrudd eller et annet vesentlig mislighold av arbeidskontrakten din. 

Hva er ulovlig fravær? 

Ulovlig fravær er fravær som du ikke har dokumentasjon for- eller som ikke er avtalt med arbeidsgiveren din. 

Kan man sies opp uten advarsel? 

Ja, det er ikke noe krav om at du må få advarsel før du sies opp. 

Hva er et grovt pliktbrudd? 

Avskjed forutsetter at det har skjedd et grovt pliktbrudd, eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Et grovt pliktbrudd kan for eksempel være kriminelle handlinger som tyveri på arbeidsplassen, eller trusler og trakassering av medarbeidere eller kunder i virksomheten.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)