gavel biler som kræsjer

Avkortning av forsikring: Dette må du vite (klage, brudd m.m.)

I mange forsikringsavtaler står det at utbetalingen kan avkortes, men det er ikke alle som vet hva dette egentlig betyr. De fleste har en rekke forsikringer, blant annet innboforsikring, reiseforsikring, bilforsikring, og kanskje også ansvarsforsikring eller livsforsikring. En avkortning av forsikringssummen betyr at du får utbetalt mindre enn det du hadde krav på i utgangspunktet. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hva en avkortning av forsikringen innebærer, årsaker til avkortning, og hvilke rettigheter du har hvis forsikringsselskapet vil holde tilbake penger. 

Hva er avkortning av forsikring? 

En forsikringsavkortning er som nevnt at forsikringsselskapet utbetaler mindre enn det opprinnelige kravet du hadde. Hvis forsikringsselskapet reduserer utbetalingen, skyldes det som oftest at du har gjort noe som strider mot vilkårene i forsikringsavtalen din. Det kan også skyldes at du opptrådte på en uaktsom måte under hendelsen som gjorde at forsikringen måtte tas i bruk. 

Vi kan tenke oss et eksempel der du kjører bil i beruset tilstand, og kolliderer med en lyktestolpe. Skaden på bilen og lyktestolpen utgjør et forsikringskrav på 80 000 kroner, men siden du har kjørt ulovlig vil utbetalingen reduseres. Hvis du ikke hadde kjørt bil med promille, ville ikke bilen ha kollidert. At du selv har medvirket til skaden på en uaktsom måte, gjør at forsikringsselskapet kan avkorte utbetalingen din. 

De fleste hus- eller innboforsikringer krever at boligen er i tråd med brannforskriftene. Hvis det oppstår brann, og boligen viser seg å ikke ha riktig antall rømningsveier, fungerende varslingsutstyr og tilstrekkelig slokkeutstyr, kan disse faktorene medføre at forsikringssummen reduseres. Det samme gjelder hvis det ikke har blitt gjort tilstrekkelig vedlikehold på elektriske installasjoner som kan medføre brannfare. Her kan for eksempel tette ventilasjonsanlegg, åpne ledninger, og lignende trekkes frem. 

Noen ganger kan det hende at forsikringsselskapet allerede har betalt for skaden, og at din uaktsomhet oppdages i etterkant av utbetalingen. I så fall har selskapet mulighet til å kreve at du betaler tilbake et beløp til dem, og dette kalles regress

Hvis selskapene vil avkorte erstatningen din, er de pliktige til å gi deg et skriftlig varsel. 

Hva sier lovverket om forsikringsavkortning? 

Det er forsikringsavtaleloven som regulerer avtaler om skadeforsikringer og personforsikringer. Med skadeforsikring menes forsikringer som ikke er en personforsikring, altså ansvarsforsikring for bil, innbo, og lignende.

Forsettlig eller grovt uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet

Forsikringsselskapets utbetaling kan reduseres eller bortfalle hvis hendelsen som utløste forsikringen ble forårsaket av deg med vilje, eller på en grovt uaktsom måte. I vurderingen av hva som anses som «grovt uaktsomt» må det gjøres en helhetsvurdering i hver enkelt sak. Her vil en rekke faktorer spille inn:

For det første vil det legges vekt på om du kan bebreides for skaden som skjedde, og i hvilken grad du kan klandres for skadens størrelse. Det vil også legges vekt på hele hendelsesforløpet, og din rolle frem mot skaden. Hvis du for eksempel har forårsaket en bilulykke fordi du snakket i mobiltelefonen (uten trådløst utstyr), har du opptrådt mer klanderverdig enn dersom ulykken skyldes uvitenhet om underkjølt regn. På samme måten vil du få et større ansvar for skaden og skadeomfanget hvis du visste at det var glatt på veien, men lot være å bytte fra sommerdekk til vinterdekk.

Videre er det også av betydning om du var beruset, og i så fall om rusen var selvforskyldt. Om du har drukket veldig mye alkohol, eller var under påvirkning av narkotiske stoffer, vil du fremdeles holdes ansvarlig for handlingene dine. Hvis det er snakk om erstatningskrav, vil handlingene dine vurderes som om du ikke var beruset. I slike tilfeller vil forsikringsselskapene ofte få redusert sine utbetalingssummer fordi at handlingen din var uaktsom, sett i forhold til en rusfri person i den samme situasjonen. 

Det vil også gjøres en vurdering av hvilke konsekvenser en redusert forsikringsutbetaling vil ha for deg, eller andre som er økonomisk avhengig av deg. Om reduksjonen i utbetalingen blir så stor at du ikke har råd til å forsørge barna dine, eller at du ikke lenger har råd til strøm og husleie, vil dette ha betydning når størrelsen på utbetalingen vurderes. 

Som nevnt skal det gjøres en helhetsvurdering i hver enkelt sak, og andre forhold vil også være av betydning. I disse sakene er det ofte bevisene som blir avgjørende for utfallet av saken. Det anbefales at du tar vare på all dokumentasjon som kan opplyse saken dersom du har det. 

Vitner vil ofte huske hendelsen best rett etter en situasjon har oppstått, så det kan være lurt å be dem uttale seg tidlig hvis du tror det kan oppstå problemer med forsikringsselskapet. Om skaden skjer i trafikken, er det viktig å ta bilder av ulykkesstedet og bilenes plassering før de flyttes og skademeldingsskjemaet fylles ut. 

Brudd på sikkerhetsforskrifter

I forsikringsavtalen vil det være en sikkerhetsforskrift som sier hvilke betingelser som må oppfylles for at avtalen skal gjelde. Innholdet i forskriften vil variere etter hvilket selskap, og hva slags type forsikring det er snakk om.

Hvis forsikringstilfellet skyldes at du ikke har fulgt sikkerhetsforskriften, kan dette gjøre at utbetalingen reduseres, eller faller helt bort. Størrelsen på avkortningen vil vurderes ut fra sakens forhold, der det sentrale er hvor alvorlig forsømmelsen av vilkårene er. 

Nedenfor kan du lese mer om punkter i sikkerhetsforskriften som ofte går igjen i de vanligste forsikringstypene:  

Husforsikring og innboforsikring

Ved hus- og innboforsikring er det sentralt at bygningen oppfyller visse krav til tilstand og vedlikehold. 

 • Det vil være et krav om at bygningen oppfyller vilkårene i brann- og byggeforskriftene
 • Bygningen som forsikres skal være varmet opp slik at det ikke oppstår skader på grunn av frost
 • Hovedstoppekranen til vannet skal stenges når boligen blir forlatt i mer enn 4 uker
 • Dører skal låses, og nøkler skal oppbevares sånn at uvedkommende ikke får tak i dem. Vinduer og andre åpninger skal sikres med haspe eller lignende, så lenge det ikke luftes. 
 • Vinduer og dører skal lukkes og sikres når det ikke er noen i bygningen eller rommet. 
 • Reparasjoner, installasjoner og annet arbeid på bygningen skal gjøres i tråd med gjeldende forskrift på området
 • Elektrisk anlegg, VVS og bygningsarbeid på bærende konstruksjoner skal gjennomføres av håndverkere. 
 • Snø skal fjernes fra tak, balkonger og terrasser for å unngå skader. 

Bilforsikring

Ved bilforsikring er det både krav til bilens tilstand, og dine handlinger i forbindelse med den. 

 • Bilen skal være i forskriftsmessig stand
 • Dekkene som brukes skal tilpasses været, og ha riktig mønsterdybde
 • Bilen skal ikke belastes ytterligere enn det som står angitt i vognkortet
 • Når du ikke er i bilen, skal den holdes lukket og låst. 
 • Nøkkelen skal oppbevares på et sikkert sted, borte fra bilen. 
 • Førerkort og vognkort skal være på med når bilen kjøres. 
 • Sjåfør og passasjerer skal ha på sikkerhetsbelte

Reiseforsikring

Reiseforsikringen dekker en rekke skader som skjer utenfor hjemmet. I en typisk reiseforsikring vil det være et krav at: 

 • Leiligheter, hotellrom, biler, campingvogn (osv.) skal låses når de forlates, og nøkkel til disse skal oppbevares slik at de er utilgjengelige for uvedkommende. 
 • Bagasje skal holdes øye med, og ikke forlates på en usikker måte. Ofte er det krav til at den låses inn dersom du ikke holder tilsyn med den. 
 • Verdigjenstander skal ikke etterlates i kjøretøy, eller på andre områder som andre enn deg og reisefølget ditt disponerer. 
 • Verdigjenstander skal oppbevares innelåst i safe når du ikke bærer det, og nøkkel/kode skal ikke være tilgjengelig for uvedkommende. 

Hva kan du gjøre hvis du mener at det er feil å redusere forsikringsutbetalingen?

Et forsikringsselskap vil ha mange saker gående samtidig, og en rekke saksbehandlere som vurderer dem fortløpende. Noen ganger kan det hende at en glipp oppstår, og resultatet blir annerledes enn det burde. 

Ta kontakt med forsikringsselskapet

Hvis du er uenig i avgjørelsen fra selskapet, kan du ta kontakt med dem og forklare hvorfor du mener at utfallet burde vært annerledes. Om du har dokumentasjon som underbygger forklaringen din, er det lurt å legge ved denne. For å sikre at saken opplyses best mulig, er det viktig at du gir en så detaljert og utfyllende beskrivelse som du klarer. 

Send klage til Finansklagenemnda

Dersom du og selskapet ikke blir enige, er neste steg å klage inn saken til Finansklagenemnda. Finansklagenemnda behandler klagesaker som er rettet mot forsikringsselskaper, i tillegg til banker, inkassoselskaper og andre finansselskaper. En avgjørelse som tas her, er ikke bindende for partene. De fleste selskaper respekterer resultatet som klagenemnda kommer til, men de har også anledning til å ta saken videre i rettssystemet hvis de er uenige. 

For at du skal kunne klage på saken, må den være ferdig behandlet hos forsikringsselskapet. En sak som fremdeles er under behandling, eller som behandles i domstolene, vil ikke kunne påklages. Her kan du se en oversikt over hvilke selskaper som omfattes av Finansklagenemndas ordning. 

Om selskapet ditt ikke er på listen, kan du ta kontakt med Finansklagenemnda og høre om de vil behandle saken likevel. I så fall kan du sende inn klagen her

Hva skjer når jeg har sendt inn klage? 

Når du har sendt inn en klage via Finansklagenemndas nettsider, vil de videresende en kopi av saken til forsikringsselskapet ditt. De kommer også til å be om alle dokumenter som kan være aktuelle i saken, og en kommentar som utdyper hva klagen gjelder. Om saken er sendt inn via nettsiden, vil du som regel få resten av kommunikasjonen tilsendt elektronisk via «min sak», og ikke i posten. 

I de fleste tilfeller vil saken løses allerede under behandlingen fra sekretariatet. Om den ikke løser seg her, vil en av nemndene overta saken og gjøre videre utbedring. 

Når saken er avgjort av sekretariatet eller nemnden, vil forsikringsselskapet ditt få en viss tid til å sende inn varsel hvis de er uenige i resultatet. Hvis de ikke sender varsel innen tidsfristen, vil de bli bundet av avgjørelsen siden domstolene ikke kan overprøve nemndenes resultat. Hvis de ønsker å ta saken til domstolene selv, må de betale dine saksomkostninger (så lenge det ikke er inkassoselskap som du klager på). 

Hvor lang tid tar det, og hva koster det?  

På grunn av korona-situasjonen er det lang saksbehandlingstid. På Finansklagenemndas nettsider kan du lese mer om hvor lang tid de forventer at det tar å behandle klagen din. Å sende inn en klage er gratis, uavhengig av sakens resultat. Et unntak er dersom saken avslås av sekretariatet, i så fall vil du få 200 kr i gebyr hvis du vil at nemnden skal vurdere saken videre. 

Bruk av advokat ved avkortning av forsikring

Forsikringssaker er ofte omfattende, og lovverket er komplisert. Siden Finansklagenemndas resultater ikke kan overprøves av domstolene, kan det være en fordel å rådføre seg med en advokat i forkant av klagen for å forsikre deg om at saken blir best mulig dokumentert. Beskrivelsene av hendelsesforløpet og andre opplysninger burde være godt formulert, ryddig presentert, og så konkret som mulig. Våre advokater har god erfaring med hvordan en sak kan formuleres på en tydelig måte. 

Det er også verdt å merke seg at mange forsikringer dekker utgifter til advokat. Du kan enkelt finne ut om dette gjelder din forsikring ved å ta kontakt med forsikringsselskapet ditt, eller lese i forsikringspapirene. Om store deler av advokatutgiftene dekkes, kan det være lurt å benytte seg av advokathjelpen for å forsikre deg om at resultatet i saken blir best mulig.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)