Oppsigelsesfrister

Arbeidsmiljøloven § 15-3: Oppsigelsesfrister

Når man er yrkesaktiv er det ikke uvanlig at man bytter jobb, eller må slutte av andre grunner. De færreste vil bli værende i den samme jobben hele livet, og det er lurt å vite hva som skjer når arbeidsforholdet tar slutt.  

Etter at man har sagt opp i en jobb, eller blitt sagt opp, vil man som regel være forpliktet til å jobbe i en periode før man kan si seg ferdig i stillingen. Perioden etter oppsigelsen kalles oppsigelsestid, eller oppsigelsesfrist. Lengden på oppsigelsestiden, og hva perioden innebærer, vil variere ut ifra hva slags jobb det er snakk om. 

Bakgrunnen for en oppsigelsesfrist er at du skal ha tid til å finne en ny jobb, og arbeidsgiveren din skal få tid til å finne en erstatter. Oppsigelsestiden gir begge parter i arbeidsforholdet tid til å omstille seg, og til å gjøre de nødvendige endringene for fremtiden. 

I denne artikkelen kan du lese mer om arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsesfrister, og hva de har å si for deg. 

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven er loven som sier hvilke rettigheter og plikter en arbeidsgiver og arbeidstaker har overfor hverandre i løpet av arbeidsforholdet. I § 15-3 finner vi egne regler som gjelder for oppsigelsesfrister. 

Utgangspunktet i arbeidsmiljøloven er at man har en gjensidig oppsigelsesfrist på en måned, så lenge man ikke har inngått avtale om noe annet. Noen har også tariffavtaler som har betydning for lengden på oppsigelsestiden. 

Oppsigelsesfristen er gjensidig

I loven står det at oppsigelsesfristen er «gjensidig». Dette betyr at oppsigelsesfristen er like lang for arbeidsgiver og arbeidstaker, og at begge plikter å overholde denne. 

En gjensidig oppsigelsesfrist vil ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers interesser når arbeidsforholdet tar slutt. Arbeidsgiveren vil få dekket arbeidsoppgavene i en overgangsperiode slik at man får tid til å finne en ny ansatt som kan ta over jobben. Arbeidstakeren vil på sin side få tid til å områ seg hvis det er slik at arbeidsgiveren avslutter arbeidsforholdet. 

Avtale eller tariffavtale går foran loven

Arbeidsmiljølovens regel om 1 måned gjensidig oppsigelsesfrist gjelder så lenge man ikke har inngått en avtale om noe annet. Noen har også tariffavtaler som gjør at oppsigelsestiden er en annen. Det er lurt å sette seg inn i oppsigelsesfristen før man signerer en arbeidskontrakt, og vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat hvis du mener at oppsigelsesfristen er uriktig. 

Utvidet oppsigelsesfrist for noen arbeidstakere

Utgangspunktet i arbeidsmiljøloven er en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned. Loven gir likevel noen arbeidstakere en lengre oppsigelsesfrist ved lang sammenhengende fartstid i virksomheten, eller høyere alder. Hvor lenge man har jobbet for virksomheten, og hvor gammel man er, vil dermed ha betydning for oppsigelsesfristens lengde. 

Ansatt i minst fem år sammenhengende

Hvis man har vært ansatt i den samme virksomhet i minst fem år sammenhengende på oppsigelsestidspunktet, vil man ha en gjensidig oppsigelsesfrist på minst to måneder. 

Ansatt i minst ti år sammenhengende

For arbeidstakere som har vært ansatt i den samme virksomheten i minimum ti år sammenhengende vil ha en gjensidig oppsigelsesfrist på minst tre måneder.

Arbeidstakere over 50 år

I tillegg til arbeidstakere som har vært ansatt i lang tid hos den samme virksomheten, vil en ansatt som har jobbet for virksomheten i minst 10 år få lengre oppsigelsestid etter fylte 50 år. 

Etter fylte 50 år vil man ha en oppsigelsesfrist på minst fire måneder. Oppsigelsesfristen utvides til fem måneder etter man har fylt 55 år, og seks måneder når man har fylt 60 år. 

Selv om oppsigelsesfristen utvides til 4, 5, eller 6 måneder, er det viktig å være klar over at dette kun gjelder ved oppsigelse fra arbeidsgiveren. Hvis du selv velger å slutte i jobben kan du si opp arbeidsavtalen med en oppsigelsestid på minst 3 måneder. 

Det er mange grunner til at en ansatt som har vært i stillingen over lang tid, og som er over en viss alder, skal få en utvidet oppsigelsesfrist. For det første er det viktig å ivareta ansatte som har lang ansiennitet, og lang tjenestetid. Kanskje de har jobbet i stillingen hele livet, og trenger lengre tid enn andre til å områ seg? Ansatte som er over en viss alder kan, i noen tilfeller, ha større utfordringer med å finne seg en ny jobb. 

Kan man avtale kortere oppsigelsestid? 

I loven er utgangspunktet at man har 1 måned oppsigelsestid hvis man ikke har inngått en avtale om noe annet. Man kan likevel ikke avtale er kortere oppsigelsesfrist, med mindre det er snakk om prøvetid, permittering, eller andre typer uforutsette hendelser som medfører reduksjon eller stans av virksomhetens drift. 

Kortere oppsigelsestid når den ansatte slutter

Det kan være lurt å merke seg at reglene for oppsigelsestid gjelder når det er arbeidsgiveren som velger å avslutte arbeidsforholdet. Ved en arbeidstakers oppsigelse kan man avtale en kortere oppsigelsesfrist om begge er enige om dette. 

Oppsigelsesfrist ved prøveperiode

Det er egne regler i arbeidsmiljøloven for ansatte som har prøveperiode.

En prøveperiode er en fast avgrenset tidsperiode der man kan se hvordan den ansatte tilpasser seg de nye arbeidsoppgavene, og se hvordan det går. Under prøveperioden har man en oppsigelsesfrist på 14 dager dersom man ikke har avtalt noe annet. Oppsigelsesfristen begynner også å løpe fra da oppsigelsen ble gitt, og ikke den 1. i påfølgende måned slik ordinære oppsigelser gjør. 

Når begynner oppsigelsesfristen å løpe? 

I tillegg til å vite hvor lang oppsigelsesfrist du har, er det viktig å være klar over når fristen begynner å løpe. 

I arbeidsmiljøloven står det at oppsigelsesfristene vi har nevnt over begynner å løpe fra og med den første dagen i måneden etter at oppsigelsen fant sted. Dette betyr at ved en oppsigelse som gis 3. januar begynner fristen å løpe fra og med 1. februar. 

Vi kan tenke oss et eksempel der en ansatt har tre måneder oppsigelsestid, og velger å si opp stillingen den 3. januar. Oppsigelsesfristen begynner å løpe den 1. februar, og man vil måtte være i stillingen frem til den siste dagen i april. Sagt på en annen måte vil ikke oppsigelsen få noen virkning før april er over. 

Sykdom i oppsigelsestiden

Mange er usikre på hva som skjer hvis de blir syke i oppsigelsestiden. Utgangspunktet er at du ikke vil kunne kreve noen utvidet oppsigelsestid hvis du blir syk, og arbeidsgiveren din kan heller ikke kreve at du blir værende i stillingen lenger på grunn av sykdom. 

Ansatte som har sykepenger vil heller ikke miste retten til disse ved oppsigelse av arbeidsforholdet, men dersom sykemeldingen har tett tilknytning til stillingen du slutter i kan det hende at behovet for sykemeldingen må revurderes. Behovet for revurdering vil variere fra sak til sak, og hvert tilfelle må vurderes konkret. 

Vi kan for eksempel tenke oss en situasjon der man er sykemeldt på grunn av skade eller sykdom som gjør det umulig å gjøre en fysisk aktiv jobb. Om man slutter i en stilling som krever fysisk arbeid, og begynner i en stilling som er mer stillesittende, kan det hende at man ikke lenger har behov for sykemelding. 

Ferie i oppsigelsestiden

Det er ikke alltid like enkelt å forstå hva som gjelder når man skal avvikle ferie i oppsigelsestiden. Loven om ferie (eller ferieloven) inneholder reglene som gjelder for ferie i et arbeidsforhold. Vi må derfor vende blikket bort fra arbeidsmiljøloven for å finne ut hva som gjelder ved ferie under oppsigelsestiden. 

Hvilke regler som gjelder for ferie i denne perioden vil være ulike, avhengig av om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som sier opp arbeidsforholdet. Oppsigelsestidens lengde vil også være av betydning. 

Oppsigelsestid på tre måneder eller mer

Hovedregelen er at arbeidsgiveren vil ha det siste ordet når det kommer til ferieavviklingen. I situasjoner der arbeidstaker har en oppsigelsestid på tre måneder eller mer, kan arbeidsgiveren legge ferien til oppsigelsestiden dersom han eller henne ønsker det. 

Husk at de vanlige kravene om drøfting av ferie og underretning, samt reglene om hovedferie må overholdes i disse tilfellene også. 

Kortere oppsigelsestid enn tre måneder

Reglene er annerledes hvis oppsigelsesfristen er under tre måneder. Her kan ikke arbeidsgiveren din legge ferien til perioden med oppsigelsestid med mindre arbeidstakeren samtykker til dette. 

At arbeidsgiveren ikke kan legge ferie i oppsigelsestiden vil bare gjelde for perioden som oppsigelsestiden faktisk løper. Dette gjelder både for en lovfestet oppsigelsestid, og en oppsigelsestid som står i arbeidsavtalen eller en tariffavtale. Sagt på en annen måte kan ikke arbeidstakeren gi sitt samtykke til at ferien legges til oppsigelsestiden før en oppsigelse faktisk er gitt. 

Ferie som er avtalt på forhånd

Noen ganger kan det hende at ferien har blitt avtalt før oppsigelse er aktuelt, og sammenfaller med oppsigelsestiden. 

Om oppsigelsestiden og den fastsatte ferien sammenfaller, vil en arbeidstaker kunne nekte å avvikle ferien hvis oppsigelsesfristen er under tre måneder. 

Sammenhengende oppsigelsestid? 

I den gamle arbeidervernloven hadde arbeidstakere med mindre enn tre måneders oppsigelsestid et krav på at oppsigelsesfristen var sammenhengende til utløpet av en kalendermåned. I en dom fra Høyesterett ble det fastslått at ferieavvikling i oppsigelsestiden medførte at oppsigelsesfristen først begynte å løpe etter at ferien var blitt gjennomført. 

I en dom fra 1967 hadde en arbeidstaker blitt sagt opp 11. juni med en måneds oppsigelsestid fra 30 juni. Fellesferien hadde blitt forhåndsbestemt fra den 13. juli til 4. august, og arbeidsgiveren mente at den første delen av oppsigelsestiden skulle løpe frem til ferien (13. juli), og resten skulle løpe etter at ferien var ferdig og frem til den 21. august. Arbeidstakeren krevde på sin side at vedkommende skulle få lønn frem til den 30. september. 

Høyesterett kom frem til at arbeidstakerens krav skulle følges, og oppsigelsestiden skulle være sammenhengende til utløpet av en kalendermåned. Dette synet har blitt videreført i senere dommer. 

Hvis en arbeidstaker samtykker til ferieavvikling i løpet av oppsigelsesfristen vil man som regel anta at man også samtykker til at oppsigelsestiden løper under ferien. 

Vi anbefaler at arbeidsgiver og arbeidstaker gjør en nøye vurdering av ferie og oppsigelsestid hvis en avslutning av arbeidsforholdet er aktuelt. Det er viktig at begge parter vet hva de har å forholde seg til, og hvilke regler som gjelder. Om dere ikke finner frem til en løsning, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for å få veiledning i saken. 

Når arbeidstaker selv sier opp jobben

Saken vil stille seg litt annerledes hvis det er arbeidstakeren som selv velger å si opp stillingen sin. 

Når arbeidstakeren frivillig slutter i jobben, kan arbeidsgiveren som utgangspunkt legge ferien til oppsigelsestiden. Sagt på en annen måte vil ikke en arbeidstakers oppsigelse ha noen betydning for ferieavviklingen i disse situasjonene. 

En arbeidsgiver må fortsatt gjennomføre de påkrevde drøftingene av ferien, samt varsel og reglene for hovedferie og restferie må overholdes. 

Det er viktig å være klar over at en arbeidsgiver ikke kan endre en allerede fastsatt ferie utelukkende fordi at arbeidstakeren har valgt å si opp jobben. En arbeidstaker kan likevel gå med på dette hvis han eller henne ønsker å samtykke. 

Bruk av advokat ved spørsmål om oppsigelsesfrister

Som du kan se, er det mange regler man må forholde seg til når det kommer til oppsigelsesfristen. Fristens lengde, når den begynner å løpe, og eventuelle avbrudd på grunn av ferie kan by på mye hodebry, og vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om hva som gjelder. 

Ofte stilte spørsmål om oppsigelsesfrister: 

Hvor lang oppsigelsestid har jeg? 

 Lengden på oppsigelsestiden din er som regel en måned dersom du ikke har inngått avtale om noe annet. For å finne lengden på oppsigelsestiden din kan du snakke med arbeidsgiveren din. Husk at det er lengre frister for ansatte med lang ansiennitet, og som er over en viss alder. 

Hvor lang oppsigelsestid har jeg når jeg sier opp selv? 

Oppsigelsestiden i et arbeidsforhold er gjensidig, altså er den like lang for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det vil derfor ikke være av betydning hvem som sier opp arbeidsforholdet. Likevel kan dere avtale etter oppsigelsen din at du har en kortere frist hvis dere ønsker det.

Unntaket for gjensidig lengde på oppsigelsesfristen er for ansatte med en oppsigelsestid som overstiger 3 måneder. Her kan arbeidstaker fritt si opp med 3 måneders oppsigelsesfrist, mens arbeidsgiver er forpliktet til lovens fastsatte tidsperiode. 

Hvordan regner man oppsigelsestiden? 

Oppsigelsestiden din begynner å løpe den 1. i måneden etter at oppsigelsen skjer. Hos ansatte med prøvetid begynner fristen å løpe fra datoen som oppsigelsen gis. 

Kan jeg begynne i en ny jobb før oppsigelsesfristen er over? 

 I arbeidskontrakten din ligger en lojalitetsplikt til arbeidsgiveren din, og i flere tilfeller gjør dette at du ikke kan begynne i en ny jobb før du er ferdig i den gamle. Om du har lyst til å begynne i en ny stilling før oppsigelsestiden tar slutt, kan det være lurt å snakke med arbeidsgiveren din om dette. Om dere ikke kommer frem til en løsning som fungerer, kan du ta kontakt med en advokat for videre veiledning. 

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)