ADVOKAT

Advokathjelp: Alt du trenger å vite

Her går vi gjennom alt du trenger å vite når det kommer til å få hjelp av en advokat

HJELP FRA ADVOKAT

Når trenger du advokathjelp?​

Veldig mange av oss kommer før eller siden opp i større eller mindre saker der vi har behov for advokathjelp. Du kan få advokathjelp innen en rekke saksområder, enten du skal sette opp en avtale eller trenger noen til å forsvare deg. Du må normalt betale for advokathjelp, men i visse tilfeller er det mulig å få hele eller deler av kostnaden dekket av det offentlige.

Slik vi allerede har vært inne på, finnes det en rekke saksområder der det kan være nødvendig med advokathjelp. Vi skal her gjennomgå de mest vanlige.

Skilsmisse og arv

Familieretten er et stort område, som dekker både ekteskap, skilsmisse, arv og barnevern. Dersom du ønsker å opprette et testament, er det lurt å få advokathjelp slik at det blir riktig. Ved skilsmisser oppstår det ofte konflikter når verdier skal fordeles. Er det barn involvert, kan det også bli vanskelig. Da er det godt å få avtalene ned på papiret ved hjelp av en god advokat.

Kjøp og salg av eiendom

Det har ofte lett for å oppstå tvister ved kjøp og salg av eiendom. Det skjer gjerne når eiendommen ikke er slik kjøperen antok, inneholder skjulte feil eller mangler eller kommer med uventede heftelser. Her kan du få advokathjelp om du ønsker å få prisavslag eller heve hele kjøpet.

Det kan også være nødvendig med advokathjelp dersom du har en tvist med naboen din. Det er ikke uvanlig med slike nabotvister enten det handler om bråk, uenighet om grenser eller høye trær. 

Siktet eller tiltalt i en straffesak

Dersom du blir siktet eller tiltalt i en straffesak, vil det være helt nødvendig med advokathjelp. Dette gjelder enten du er tiltalt eller siktet for vold, tyveri, overgrep, vinningskriminalitet eller drap. Avhengig av utfallet, kan resultatet være at du får en fengselsdom og må sone.

I slike tilfeller vil du få advokathjelp av en forsvarsadvokat. Dennes jobb er å beskytte dine interesser ved å enten få deg frifunnet eller sørge for at dommen blir så lav som mulig. Forsvarsadvokaten har en viktig jobb både når det kommer til avhør og etterforskning samt rettssak og alt annet som skjer i en slik sak.

Arbeidsrettslige konflikter

Om du blir utsatt for nedbemanning eller blir avskjediget på dagen, kan det være greit å få advokathjelp. En advokat kan også hjelpe deg med andre problemstillinger som kan oppstå på en arbeidsplass, som, for eksempel, permittering, konkurranseklausuler og virksomhetsoverdragelser.

Tvist om et kjøp

Det inngås et stort antall kontrakter hvert eneste år. Dette gjelder alt fra store entreprisekontrakter til kjøp av en brukt mobiltelefon. I mange tilfeller vil både den som kjøper og den som selger ha behov for advokathjelp fra en advokat som har kjøpsrett som sitt fagfelt.

Det er ikke uvanlig at det oppstår en tvist dersom det viser seg at den solgte gjenstanden inneholder skjulte feil eller mangler. Da dreier spørsmålet seg gjerne om kjøperen, for eksempel, har krav på å få et avslag i prisen eller å heve kjøpet. Dette er veldig ofte tema ved kjøp og salg av brukte biler, diverse løsøre eller ulike leieavtaler.

Økonomisk tap

Skulle du ha lidd et økonomisk tap, kan du ha krav på erstatning. Mange advokater befatter seg nettopp med erstatningsrett, som er et stort område. Du kan ha krav på erstatning dersom du har lidd et økonomisk tap som er påført deg av en annen person. I tillegg må det være en klar årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet du mener du har lidd og den skaden den andre personen er ansvarlig for.

Du kan få erstatning i og utenfor kontrakt. Et eksempel på det første er om selgeren av en bil må betale kjøperen erstatning fordi bilen ikke fungerte slik den skulle. Erstatning utenfor kontrakt handler ofte om voldsoffererstatning, som du kan søke fra staten.

OPPGAVER

Advokatens arbeidsoppgaver

Advokatens oppgaver vil avhenge av hvilket rettsområde han eller hun har spesialisert seg i. En typisk oppgave vil være å gi rettslige råd eller føre forhandlinger. Utforming av juridiske dokumenter er også en vanlig oppgave, enten det er et innlegg til retten, en ektepakt, kontrakt eller testament. Andre oppgaver kan være å representere en klient i en sivil rettssak, forsvare en som er tiltalt i en straffesak eller forsvare den fornærmedes interesser.

Arbeidsoppgavene vil i tillegg avhenge av hvor advokaten jobber. En advokat i en stor bedrift tilbringer antagelig mye av tiden sin i møter, mens en forsvarsadvokat tilbringer mye tid i retten. Det finnes også advokater som har som oppgave å sitte i en rekke ulike styrer.

PRISER

Dette må du betale for advokathjelp

Å benytte seg av advokathjelp koster ofte mye penger. Prisene varier både fra advokat til advokat, fra by til by og hva du trenger hjelp med. De fleste advokater operer med timepriser, og denne kan variere fra rundt 2 000 kroner til opptil 5 000 kroner.

Heldigvis finnes det flere muligheter til å enten få dekket hele kostnaden eller i alle fall få rimeligere hjelp. Skulle du trenge advokathjelp, vil det være smart å sjekke om forsikringen din dekker dette. Om du er medlem av en fagforening, kan det også være en god idé å sjekke om denne dekker hele eller deler av advokathjelpen du har behov for.

RETTSHJELPSLOVEN

Mulighet for gratis advokathjelp

I Norge har vi noe som heter fri rettshjelp. Dette er en ordning som kan gi deg helt eller delvis gratis advokathjelp. Om du har krav på fri rettshjelp avhenger i enkelte tilfeller av inntekten din, og i andre tilfeller av alvorlighetsgraden til saken din.

Behovsprøvd fri rettshjelp gis gjerne i bestemte saker innen familierett, arbeidsrett eller trygderett. Her kan du ikke tjene mer enn et bestemt maksimumsbeløp per år, og du kan heller ikke ha en formue som overskrider grensen som er satt. Det er litt ulike grenser avhengig av om du er enslig eller har en partner eller ektefelle. I de fleste tilfeller vil du også måtte betale en egenandel.

Dersom saken din er svært alvorlig, det vil for eksempel si at du er tiltalt i en straffesak, vil du få fri rettshjelp uavhengig av inntekten din. Adgangen til fri rettshjelp reguleres gjennom rettshjelpsloven.

Bistandsadvokat

Norge har også en ordning med gratis bistandsadvokat. Dette har du krav på dersom du er den fornærmede part i alvorlige saker som, for eksempel, handler om overgrep, vold eller menneskehandel.

Forsikringsordninger

Slik vi allerede har vært kort inne på, finnes det mange forsikringer som dekker advokathjelp. Eksempler på dette er bilforsikringen, som dekker advokathjelp dersom det oppstår tvist i forbindelse med bilkjøpet. Boligforsikringen din vil i de fleste tilfeller dekke behovet for advokathjelp om det oppstår en tvist i forbindelse med kjøp eller salg av boligen.

Foreninger

Veldig mange av oss er medlem av en forening, enten gjennom jobben eller på grunn av en hobby. Opptil flere av disse tilbyr medlemmene gratis advokathjelp, redusert pris eller gratis rådgiving. Det kan derfor lønne seg å høre med foreningen du er medlem av hva de dekker.

Andre frivillige ordninger

Det finnes også en rekke andre frivillige ordninger, som tilbyr gratis advokathjelp. Jusstudenter over hele landet tilbyr hjelp gjennom ordninger som, for eksempel JussBuss. Her kan du få råd og veiledning innenfor de mest vanlige rettsområdene.

Advokatvakten finnes i flere byer. Her kan du bestille time for å få råd og veiledning. Når og hvor de har kontor, vil variere fra by til by. Ofte befinner de seg på byen bibliotek et visst antall ganger i måneden.

Bor du i Oslo kan du få hjelp gjennom kommunes ordning for gratis advokathjelp. Det finnes også nettsider som gir hjelp på den måten at de kan svare på spørsmål leserne sender inn. Disse blir besvart av advokater.

Felles for alle disse ordningene er at du kan kontakte dem via telefon eller ved å sende inn en e-post der du forklarer saken din. I noen tilfeller kan du også møte opp fysisk når de har kontortid.

Du bør også være klar over at veldig mange advokatkontor tilbyr gratis advokathjelp i en halv time. Det vil si at du uten ekstra kostnad får mulighet til å legge frem saken din. Advokaten vil så kunne gi deg råd om hva du bør gjøre videre. Dette er en god mulighet til å finne ut hva du bør gjøre og hvordan du bør gå frem uten at du må betale for det.

Oppsummering

Det er ikke nødvendigvis slik at du kun trenger advokat om du blir tiltalt eller siktet for en straffbar handling. Det kan være at du ønsker å sette opp et testament, en ektepakt, skal skille deg og vil komme til en minnelig ordning når det gjelder barn og verdier, har blitt oppsagt, har kjøpt en bil som ikke fungerer eller krangler med naboen.

En advokat kan hjelpe deg med alt dette. De fleste advokater har spesialisert seg på et eller flere rettsområder, og arbeidsoppgavene de har varierer veldig. Noen advokater tilbringer dagene i retten, mens andre sitter bak en kontorpult og finleser kontrakter for store bedrifter. De fleste advokater har spesialisert seg innenfor et bestemt område. De jobber i et advokatfirma, i det offentlige eller i ulike bedrifter og organisasjoner.

Hva du må betale for advokathjelp varierer også. Det kan dreie seg om alt fra 1 000 til 5 000 kroner per time. Det finnes heldigvis måter å redusere regningen på. Du kan blant annet ha krav på fri rettshjelp eller bistandsadvokat. Mange forsikringer inkluderer gratis advokathjelp, og mange foreninger har også gode tilbud. I tillegg finnes det en rekke ordninger drevet av blant annet jusstudenter, som gir deg gratis råd og veiledning. Hos flere advokater kan du også legge frem saken din og få en vurdering uten at du må betale for det.

Våre advokater har kompetansen du trenger

Synega tar rådgivning inn i det 21. århundre og vi jobber mot å bli bedrifters foretrukne leverandør av tjenester, hvor enn bedriftene måtte befinne seg. Dette gjør vi gjennom å tilby et stort utvalg av fremragende tjenester, til gode priser, utelukkende over nett.