angrerett bilkjøp

14 dager angrerett på bruktbil

Kjøp av bil er en av de større privatøkonomiske investeringene du gjør ved siden av bolig. Enten bilen er ny eller brukt, er det mange forventninger involvert i forbindelse med kjøpet, og skuffelsen er derfor stor hvis du angrer på kjøpet i etterkant. I denne artikkelen skal vi gå gjennom hvilke rettigheter du har dersom du ønsker å angre bruktbilkjøpet innen 14 dager. 

Når du kjøper en bruktbil kan dette gjøres av en privatperson gjennom Finn.no, eller av en forhandler. Selgerens rolle avgjør om kjøpet faller inn under kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Hvis selgeren er en privatperson er det kjøpsloven som gjelder. Om selgeren er en bruktbilforhandler vil kjøpet omfattes av forbrukerkjøpsloven. Det er viktig at du er oppmerksom på hvilken lov som kommer til anvendelse, da dette kan ha stor betydning for hvilke rettigheter du har.

I denne artikkelen kan du lese mer om angrerett på bruktbil, og hvilke muligheter du har dersom kjøpet ikke gikk helt som planlagt. 

Utgangspunktet er at du ikke har angrerett

I utgangspunktet har du ikke angrerett på bilkjøp. Dette gjelder uavhengig av om kjøpet faller inn under kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Angrerett betyr at du kan levere bilen tilbake uten å oppgi årsak, og få pengene dine igjen. Det er klart at en angrerett på bilkjøp hadde vært til stor ulempe for selgeren, og heller ikke nye biler har angrerett.

Unntak fra utgangspunktet

Det finnes noen unntak fra utgangspunktet om at du ikke har angrerett.

1. Kjøpet omfattes av angrerettloven

2. Kontrakten gir angrerett

1 – Kjøpet omfattes av angrerettloven

Angrerettloven gjelder bare for kjøp mellom privatpersoner og næringsdrivende. Hvis bilen kjøpes av en privatperson, er ikke angrerettloven aktuelt.

For at kjøpet skal omfattes av loven, må det ha skjedd et fjernsalg, eller et salg utenfor selgerens faste forretningslokaler.

–   Et fjernsalg er en avtale som inngås utelukkende ved bruk av fjernkommunikasjonsmidler, uten at du og selgeren er fysisk til stede samtidig. Typiske eksempler er kjøp over telefon, e-post eller gjennom annonser på en nettside. 

–   Et salg utenfor selgerens faste forretningslokaler vil ofte skje som dørsalg, eller salg på messe eller stand. Som regel er det fjernsalg som er mest aktuelt for bilkjøp.

Hvis kjøpet omfattes av angrerettloven, har du 14 dagers angrerett fra dagen avtalen ble inngått, eller dagen du får bilen levert. Om du ikke får beskjed om angreretten og et angreskjema vil fristen utvides til 12 måneder fra den opprinnelige angrefristens utløp.

Husk at dersom du oppsøker selgeren og ber om å få et tilbud på e-post, vil ikke angreretten gjelde. Angrerettloven skal verne deg mot anmodede salg, og ved å ta kontakt med selgeren har du ikke lenger behov for dette vernet.

2 – Kontrakten gir deg angrerett

Uavhengig av om kjøpet er omfattet av forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven, kan du og selgeren bli enige om at du skal ha angrerett. Som regel brukes angrerettslovens bestemmelser som en retningslinje, og 14 dager er det vanligste.

I noen kjøpskontrakter er angrerett allerede inkludert fra selgerens side. Dette vil som oftest være bilforhandlere siden privatpersoner sjeldent har anledning- eller ønsker å få bilen i retur uten grunn. De fleste privatpersoner bruker pengene fra salget til å finansiere en ny bil, så en angrerett i disse situasjonene vil være vanskelig å bli enige om.

Hvis du er veldig usikker i forkant av kjøpet, kan du be om at en angrerett skal være kontraktsfestet før du bestemmer deg. Det kan hende at selgeren går med på en begrenset angrerett frem til bilen er levert, eller en lignende løsning.

Hva om angrerett ikke blir gitt gjennom loven eller kontrakten?

Hvis du verken har angrerett i kontrakten eller gjennom angrerettloven, vil du ikke ha krav på å få pengene dine tilbake med mindre bilen har en feil eller mangel (les straks under).

Husk at det alltid er rom for å spørre selgeren om han kan gå med på en avtale der du får levere bilen tilbake mot en lavere sum. Om du for eksempel har betalt 125 000 kroner for bilen, kan det hende at selgeren går med på å ta tilbake bilen mot at du kun får 120 000 kroner tilbake. I praksis er dette en avtale om et tilbakekjøp av bilen for en lavere kjøpesum.

Hva er en mangel?

Kort fortalt vil bruktbilen ha en mangel hvis den ikke samsvarer med avtalen du og selgeren har inngått. Avtalens innhold er basert på en helhetsvurdering av hele kjøpssituasjonen, der salgsannonser, kjøpekontrakten, dialogen mellom deg og selgeren, prisen på varen, og andre faktorer vil spille inn. Om bilen ikke står til de forventningene du er berettiget til å ha, vil den ha en mangel. Det samme gjelder hvis selgeren har latt være å opplyse om forhold ved bilen som kan ha innvirket på kjøpet, eller gitt feilaktige opplysninger.

Hvis bilen har en feil eller mangel, er det ikke lenger snakk om angrerett, men reklamasjon.

Reklamasjonsretten åpner for at du kan kreve:

–   Retting eller omleverer bilen

–   Prisavslag

–   Heving av kjøpet

–   Erstatning

Retting eller omlevering av bilen

Hvis bilen har en mangel, kan du kreve at selgeren retter feilen, eller gir deg en tilsvarende bil. Omlevering er som regel bare aktuelt hvis du har kjøpt bilen hos en forhandler siden de færreste privatpersoner har en tilsvarende bil tilgjengelig. Selgeren kan også kreve å få reparere feilen dersom du i utgangspunktet ønsker heving av kjøpet eller prisavslag.

Om selgeren krever å få rette eller omlevere bilen, må dette skje uten vesentlig ulempe for deg, og for hans egen regning. Prosessen skal ikke medføre noen ekstra kostnader for deg.

Hvis selgeren ikke ønsker å rette eller omlevere bilen, eller at dette ikke kan skje innen rimelig tid etter at du har gitt beskjed til selgeren, kan du kreve prisavslag eller heving av kjøpet.

Prisavslag

Hvis retting eller omlevering ikke er mulig- eller aktuelt fra selgerens side, kan du kreve et prisavslag. Prisavslaget skal tilsvare differansen mellom bilens nåverdi og verdi etter kontrakten. Hvis mangelen medfører en verdireduksjon på 30 000 kroner, er det denne summen du kan kreve refundert.

Heving av kjøpet

Hvis mangelen ved bilen utgjør et vesentlig kontraktsbrudd, vil du kunne heve kjøpet. I så fall vil du få pengene dine tilbake mot at du leverer bilen til selgeren. Du må gi selgeren beskjed om at du ønsker å heve kjøpet innen rimelig tid etter at du fikk kunnskap om- eller burde ha fått kunnskap om mangelen. Dette gjelder ikke hvis selgeren har opptrådt grovt uaktsomt, eller i strid med redelighet og god tro. I så fall vil du ha lenger tid til å kreve heving

Husk at utgangspunktet i avtaleretten er at avtaler skal holdes. Hvis problemet kan løses seg gjennom retting, omlevering eller prisavslag, vil ofte disse løsningene gå foran heving av kjøpet.

Erstatning

Erstatning kan kreves i tillegg til retting, omlevering, prisavslag eller heving. Erstatningen skal dekke de økonomiske tapene du har som følge av at bilen har en mangel.

Du vil i alle tilfeller kunne kreve erstatning hvis mangelen eller tapet skyldes feil eller forsømmelser fra selgeren, eller at bilen ikke samsvarer med det selgeren har forsikret deg om ved avtaleinngåelsen.

Du må reklamere i tide

For at du skal kunne rette krav mot selgeren ved feil og mangler, må dette gjøres innen lovens reklamasjonsfrister. Det er to frister du må være oppmerksom på: Den relative reklamasjonsfristen, og den absolutte reklamasjonsfristen. Disse gjelder både for kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, men lengden varierer.

Den relative reklamasjonsfristen innebærer at du må rette kravet «innen rimelig tid» etter at du oppdaget- eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen. Siden fristen løper fra du burde ha oppdaget problemet, stiller bestemmelsen krav til at du må være oppmerksom. Om feilen er fremtredende og du ikke oppdaget den, vil dette ofte gjøre at du taper reklamasjonsretten. Dette gjelder begge lovene. I forbrukerkjøpsloven er det imidlertid lovfestet at reklamasjonstiden er minimum 2 måneder. En lovfesting av frist er ikke gitt i kjøpsloven, så vi anbefaler at du reklamerer så fort du oppdager problemer.   

Den absolutte reklamasjonsfristen i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er forskjellig. For bil er kjøpslovens absolutte frist på 2 år. Feil og mangler som viser seg etter 2 år vil du måtte dekke selv. Etter forbrukerkjøpsloven har du en absolutt frist på 5 år. Du har altså 3 år lenger på å stille krav dersom feil og mangler oppstår når bilen er kjøpt fra en forhandler.

Du må være innenfor begge fristene for at reklamasjonsretten skal gjelde. Om du reklamerer etter 1,5 år, men burde ha oppdaget feilen etter 2 uker, vil retten som regel falle bort. Det samme gjelder om du reklamerer dagen etter feilen har oppstått, men det har gått 2 eller 5 år siden bilen ble kjøpt.

Hvordan reklamerer jeg?

Når du skal reklamere på et bilkjøp, er det viktig å huske at de færreste selgere ønsker å lure deg. Feil og mangler på bruktbiler kan oppstå uten at selgeren er klar over dem, så en hyggelig tone vil være til fordel for begge parter.

Etter at du har oppdaget en feil, kan det være lurt å sende en e-post eller melding der du forklarer problemet og sier at du ønsker at selgeren reparerer eller undersøker hva som er galt. Grunnen til at skriftlig kommunikasjon er fordelaktig, er at det gir deg bevis i etterkant hvis selgeren mener at du reklamerte for sent. En samtale med selgeren er også en god start, men vi anbefaler at du i så fall skriver en e-post eller melding i etterkant av samtalen der du bekrefter hva samtalen resulterte i.

Et eksempel på en slik e-post kan være: «Hei, takk for hyggelig samtale (over telefon eller annet sted) tidligere i dag (eventuelt en annen dato). Som nevnt lager bilen en ulyd jeg ikke vet hvor kommer fra, og det hadde vært supert om du får undersøkt dette og gir meg tilbakemelding innen en uke. Med vennlig hilsen, Peder Ås».

Det er viktig å huske at reklamasjonsretten ikke krever at du vet hva feilen er. Om du bruker 3 måneder på å finne ut hvor ulyden kommer fra på egenhånd, uten å gi beskjed til selgeren, kan rettighetene dine falle bort siden du ikke reklamerte «innen rimelig tid» etter at problemet ble oppdaget.

Som oftest vil selgeren finne ut hva problemet er, og retting, omlevering eller prisavslag blir aktuelt.

Hva om selgeren motsetter seg kravet?

Hvis selgeren motsetter seg kravet, eller lar være å svare, vil neste steg være å skrive en formell beskjed der du beskriver feilen og uttrykker tydelig at du bruker reklamasjonsretten. Et krav i form av retting, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning er også lurt å skrive her. En svarfrist kan være fordelaktig, og en formulering om at «Svar ønskes innen (x dato), ellers sendes saken videre til klagenemnd eller forbrukerrådet».

Om selgeren motsetter seg kravet eller ikke svarer innen fristen, vil du måtte ta saken til forbrukerrådet eller en annen klagenemnd. I forkant av dette burde du ta kontakt med en advokat som kan vurdere saken. Ofte vil en forhandler eller privatperson være villige til å svare hvis avsender av kravet er et advokatfirma.

Hvis dere ikke blir enige i klagenemnden, må saken tas til domstolene for at en endelig avgjørelse skal tas. Om du ikke tok kontakt med en advokat før klagenemnda, er det lurt å rådføre seg før du tar avgjørelsen om saken skal havne i retten. Her vil du også måtte vurdere om feilen er verdt de eventuelle saksomkostningene og advokatutgiftene som følger.

Husk at mange har forsikringer som dekker utgifter til advokat. Ta kontakt med forsikringsselskapet, eller les i forsikringspapirene om dette gjelder deg.

Farhad Khan

Daglig leder, Synega Advokat

"(Påkrevd)" indicates required fields

Navn(Påkrevd)
(Påkrevd)