ADVOKAT

Advokat: Alt du trenger å vite

Her går vi gjennom alt du trenger å vite når det kommer til advokater

TJENESTER

Advokat på nett

Trenger du hjelp av en advokat til å skrive en samboerkontrakt eller løse en konflikt i forbindelse med arveoppgjør eller usaklig oppsigelse, kan det lønne seg å benytte en advokat på nett. Prisen vil være rimelig, siden advokaten ikke har utgifter til slike ting som eget kontor. I tillegg vil ikke avstand spille noen rolle. Du kan derfor benytte deg av en advokat i Oslo selv om du selv befinner deg i Kragerø. En advokat på nett sparer deg for både tid og penger.

advokat-pris-stor-fra

PRISER

Priser for advokat

En advokat kan ta betalt per time eller per oppdrag. De fleste advokater jobber innen ulike felt, og prisen varierer naturlig nok med oppdragets art. Kompliserte saker koster mer enn enkle saker. Timeprisene ligger i gjennomsnitt på litt under 2000 kr. I tillegg er tjenestene underlagt momsplikt, og det vil si at det i tillegg tilkommer 25 % moms. Det er heller ikke uvanlig at en advokat tar fastpris for ulike oppdrag, som det å skrive en samboeravtale.

ADVOKATHJELP

Hvordan få advokathjelp?

Det er mange måter å få advokathjelp på. Du kan sjekke gule sider, og finne en advokat der du bor, spørre bekjente om anbefalinger eller gå inn på en side som synega.no. Her beskriver du behovet ditt, og så vil du få tilbud fra advokater med kompetanse til å hjelpe deg med din sak.

Det finnes i tillegg flere organisasjoner, som for eksempel Jussbuss, som tilbyr gratis advokat. I tillegg vil det også lønne seg å sjekke med forsikringen eller eventuelle organisasjoner du er medlem i. Mange av disse har fordeler som gir medlemmene billigere advokathjelp.

RETTSHJELP

Fri rettshjelp

Noen saker gir deg rett til fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. Som regel sender advokaten din inn søknad om fri rettshjelp. Dersom du lurer på om du kan ha krav på  fri rettshjelp, kan du kontakte advokatene i Synega. De vil raskt finne ut av det for deg. I mange tilfeller har du fri rettshjelp selv om du ikke er klar over det.

OPPGAVER

Hva er en advokat?

En advokat er en person med juristutdannelse og advokatbevilling. Vedkommende gir juridiske råd i en rekke ulike saker, forhandler på vegne av klientene sine og fører saker for retten. En stor del av jobben består i å vurdere klientens sak, og deretter gi klienten gode råd om hvordan saken bør følges opp.

En advokat kan ha både privatpersoner og bedrifter som klienter. Når det gjelder privatpersoner, hjelper advokaten ofte til med spørsmål rundt arveoppgjør, skilsmisse, ulike tvister og erstatningssaker. Når det gjelder bedrifter, bidrar advokaten til å gi råd i forhandlinger og å skrive kontrakter og andre former for avtaler. Her er en liten oversikt over de mest vanlige arbeidsoppgavene:

  • gi råd om hva som er lov og ikke lov
  • delta i forhandlinger
  • utforme juridiske dokumenter, som testament, samboerkontrakt og ektepakt
  • representere klienter i sivile rettssaker
  • forsvare tiltalte i straffesaker
  • bistandsadvokat for ofre i straffesaker

Ulike arbeidsområder

En advokat kan jobbe innen strafferett, som enten forsvarsadvokat eller bistandsadvokat. Disse advokatene har egne firmaer, men betalingen for oppdragene kommer fra staten. Advokatens oppgave er å representere klienten og ivareta dennes interesser i rettssaken.

Bedriftsadvokater er ansatt i bedriften de jobber for. Det samme gjelder organisasjonsadvokater. Advokater i offentlig sektor kan jobbe som statsadvokat, politiadvokat eller riksadvokat, og representerer staten. Kommuneadvokater representerer kommunens interesser.

En advokat kan også være allmennpraktiserende. Det vil si at han eller hun tar saker innen en rekke områder, som pengekrav, strafferett, kontraktsrett og familierett.

RETTSOMRÅDER

Hva gjør en advokat?

En advokat kan jobbe med mange spennende og interessante temaer. Her er en oversikt:

AVTALERETT

Gode avtaler, enkelt

Gode avtaler er en investering som bygger gode forutsetninger for virksomhetens suksess, og hindrer fremtidige konflikter. Forenkle hverdagen og reduser risiko. Få hjelp fra kommersielt anlagt advokat med solid kontraktsrettslig erfaring.

BYGG & ANLEGG

Vellykket prosjekt med gode rådgivere

Med gjennomtenkte kontrakter og gode juridiske rådgivere legger du grunnlaget for et vellykket prosjekt. Få bistand fra erfaren og kommersielt anlagt advokat, enten du er bygg­herre, entreprenør, rådgiver eller leverandør. Vår bistand dekker alle faser av prosjektet; fra kontraktsinngåelse, løpende rådgivning og oppfølging underveis i prosjektet, til håndtering av slutt­oppgjør, forhandlinger og eventuell tvisteløsning.

ARBEIDSLIV & HR

Arbeidsrettslig ­kompetanse

Få bistand til arbeidsrettslige prosesser som ansettelse, oppsigelse, avskjed, virksomhets­overdragelse, om­organisering og ned­bemanning. For daglig drift må selskapet sørge for å ivareta krav til HMS, varsling, personvern og ikke-diskriminering. Uansett virksomhetens behov står advokat med arbeidsrettslig spiss­kompetanse klar til å bistå din bedrift.

MARKEDSFØRING

Er reklamen din lovlig?

Markedsføring er lovregulert og gir virksomheter både muligheter og begrensninger. Advokat kan bistå deg med ulike utfordringer knyttet til blant annet elektronisk markedsføring, sosiale medier, pris­opplysninger, konkurranser, produkt­etterligning og kopiering.

SELSKAPSRETT

Juridiske utfordringer?

Undersøk muligheter og løs juridiske utfordringer. Sikre bærekraftig drift av selskapet over tid. I samarbeid med advokat kan risiko senkes slik at endringer kan gjennomføres trygt og effektivt. Advokat kan bistå din bedrift med alt fra selskapsavtaler, aksjonæravtaler og samarbeidsavtaler, til rådgivning om aksjeeierrettigheter, selskapsbeslutninger, utbytte, egenkapital og lån.

PERSONVERN & GDPR

Ivareta personvern

Sikre selskapet verdifull data, samtidig som personvernet ivaretas. Få bistand til å undersøke hvilke muligheter din bedrift har for å innhente og bruke data, direkte markedsføring, sletterutiner, bruk av cookies og utveksling av data med sosiale medier. Ivareta lovpålagte krav til utarbeidelse av nødvendige personvern­erklæringer og rutiner, samtykke­tekster og databehandler­avtaler.

ARBEIDSLIV & HR

Arbeidsrettslig ­kompetanse

Våre spesialister innenfor arbeidsrett står klare til å bistå arbeidstakere i forbindelse med alle slags utfordringer de måtte møte på arbeidsplassen. Et ansettelsesforhold er en kontrakt som innebærer plikter og rettigheter både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsmiljøloven stiller opp begrensinger for hva som kan avtales i slike kontrakter og stiller opp vilkår som må oppfylt for at en arbeidstaker skal kunne sies opp. Som arbeidstaker er det viktig å huske at en oppsigelse må være saklig begrunnet.

PERSONVERN & GDPR

Ivareta personvern

Våre advokater har lang erfaring innenfor Personvern og GDPR, og står klare til å bistå. Regelverket bygger på at personopplysninger skal behandles på en lovlig, rettferdig og åpen måte. Som person har man blant annet rett til innsyn, til korrigering av opplysninger, til begrenset bruk av opplysningene, til dataportering, samt klagerett. 

AVTALERETT

Gode avtaler, enkelt

Avtaleretten handler ofte om innholdet i en avtale og tolkningen av dette. Våre advokater er spesialister på avtalerett og kan bistå ved spørsmål og tvist om hvordan avtaler avvikles, hvordan en avtale kan oppfylles, hvordan man sanksjonerer mislighold av den eller hvordan man tvinger frem oppfyllelse. 

KJØP

Ønsker du å reklamere?

Selv om man har retten på sin side er det mange som opplever at de får gjennomslag når de ønsker å reklamere eller heve kjøpet. Vi har advokater med lang erfaring innenfor dette området som står klare til å bistå både i tvister etter kjøpsloven og etter forbrukerkjøpsloven. I slike saker kan du i tillegg få dekket 80 % av dine advokatutgifter gjennom forsikringen din.

BOLIG OG EIENDOM

Eiendomsrettslige problemer?

Vi har advokater som er spesialister på dette området. De står klare til å bistå uansett om det måtte gjelde reklamasjon på kjøp av brukt bolig eller nybygg, nabotvister, tvister knyttet til tomtefeste og jordskifte eller tvister knyttet til forskjellige rettigheter som vei, avløp, vann osv. Vi kan også bistå med søknader om utbygging, dispensasjon osv. I slike saker kan du i tillegg få dekket 80 % av advokatutgiftene gjennom forsikringen din.

STRAFF

Få hjelp med straffesaker

Vi har advokater som står klare til på bistå enten som forsvarer eller som bistandsadvokat og sørger for at du får en rettferdig rettergang fra saken starter til den avsluttes. Bistanden gjelder alt fra forseelser og trafikksaker til avhør og gjennomføring av straffesaker. I de fleste straffesaker har man rett på at det offentlige dekker advokatutgiftene.

UTLENDINGSRETT

Bistand i søknadsprosesser

Vi har advokater som står klare til å bistå i søknadsprosesser, inngi tilsvar på forhåndsvarsel om tilbakekall eller utvisning eller klage på dine vegne på avslag. Kontakten med UDI og UNE kan være vanskelig og regelverket komplisert. Våre advokater har bred erfaring innen utlendingsrett og har arbeidet i UNE. Vi sørger også for å søke om fri rettshjelp dersom du kvalifiserer for det.

Kjøpsrett

Dette området omhandler samfunnets straff for brudd på lover og regler. Skyld, tilregnelighet og hvilke straffemetoder som kan ilegges er bare noe av det en straffeadvokat må kunne. Strafferett deles inn i to deler, nemlig alminnelig strafferett og spesiell strafferett. Førstnevnte handler om bestemmelser om skyld, tilregnelighet, foreldelse, straffeutmåling og så videre. Sistnevnte handler om det enkelte straffebud, det vil si en beskrivelse av hvilke handlinger som er straffbare. Noen advokater jobber som forsvarsadvokater, og bistår dermed den som er siktet i en straffesak. Andre jobber som bistandsadvokater, og bistår offeret eller offerets etterlatte i en straffesak.

Eiendomsrett

Advokater som er spesialister på utlendingsrett kan hjelpe deg som har fått avslag på søknad om visum, ønsker gjenforening med familie fra hjemlandet, fått varsel om bortvisning eller avslag på søknad om permanent opphold. De bistår også bedrifter, som benytter seg av arbeidskraft fra land i eller utenfor EU. Advokaten kan reglene for å få opphold eller beskyttelse i Norge. Utlendingsrett er tuftet på en lang rekke lover og bestemmer samt konvensjoner.

Familierett

Dette feltet inkluderer alle bestemmelser rundt det å inngå eller løse opp et ekteskap samt det økonomiske forholdet mellom ektefeller. Forholdet mellom samboere samt foreldre og barn inngår også i dette området. Reglene, bestemmelsene og lovene rundt familierett er ganske komplisert, og det kan derfor ofte være både smart og nødvendig å få hjelp av en advokat.

Forsikringsrett

Dette temaet er svært omfattende og dekker både de regler og lover som gjelder for å få konsesjon til å drive et forsikringsselskap og forsikringstvister mellom forsikringsselskap og privatpersoner eller bedrifter. Dette kan være alt fra bilansvar til livsforsikring. I slike saker er det også flere lover som er gjeldende, som erstatningsloven og bilansvarsloven. Dersom du opplever en konflikt med forsikringsselskapet ditt, kan du altså få bistand fra en advokat som er ekspert på forsikringsrett.

Arbeidsrett

Dette området regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og de gjeldende reglene finnes i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven. En advokat som jobber innen arbeidsrett kan bistå når det kommer til tvister om tariffavtaler eller arbeidsavtaler. Det er ikke bare privatpersoner som kan få hjelp, også bedrifter kan trenge bistand fra en advokat når det kommer til utforming av arbeidsavtaler, gjennomføring av nedbemanning og omorganisering eller oppsigelse av ansatte. Advokaten deltar i forhandlingsmøter, bistår i rettssaker og bidrar til å finne en god løsning. Advokaten vil også vite om du har krav på fri rettshjelp fordi du har blitt oppsagt, og kan sende inn en søknad om dette.

Strafferett

Dette området omhandler samfunnets straff for brudd på lover og regler. Skyld, tilregnelighet og hvilke straffemetoder som kan ilegges er bare noe av det en straffeadvokat må kunne. Strafferett deles inn i to deler, nemlig alminnelig strafferett og spesiell strafferett. Førstnevnte handler om bestemmelser om skyld, tilregnelighet, foreldelse, straffeutmåling og så videre. Sistnevnte handler om det enkelte straffebud, det vil si en beskrivelse av hvilke handlinger som er straffbare. Noen advokater jobber som forsvarsadvokater, og bistår dermed den som er siktet i en straffesak. Andre jobber som bistandsadvokater, og bistår offeret eller offerets etterlatte i en straffesak.

Utlendingsrett

Advokater som er spesialister på utlendingsrett kan hjelpe deg som har fått avslag på søknad om visum, ønsker gjenforening med familie fra hjemlandet, fått varsel om bortvisning eller avslag på søknad om permanent opphold. De bistår også bedrifter, som benytter seg av arbeidskraft fra land i eller utenfor EU. Advokaten kan reglene for å få opphold eller beskyttelse i Norge. Utlendingsrett er tuftet på en lang rekke lover og bestemmer samt konvensjoner.

Arverett

Arv kan medføre både spørsmål og tvister, og det er ikke alltid det er helt tydelig hvem som skal arve og hva hver enkelt skal arve. Advokater innen arverett bistår ikke bare arvinger i en konflikt, men kan også bidra til at det faktisk ikke blir noen konflikter. I tillegg kan advokaten hjelpe til med å sette opp et juridisk riktig testamente. Særkullsbarn, arv i utlandet, gjenlevende ektefelle … Arv kan være svært komplisert, og da er det nyttig med bistand fra en advokat som kan alle reglene.

Forvaltningsrett

Dette området handler om hvordan offentlige myndigheter, som blant annet NAV og andre kommunale, fylkeskommunale og statlige organer, skal behandle saker, og skal sikre at hver enkelt av oss får sakene våre behandlet på en riktig og forsvarlig måte. Selve forvaltningsloven inneholder en rekke bestemmelser om blant annet hvor lang saksbehandlingstiden kan være. Har du en konflikt med et offentlig forvaltningsorgan, kan du få bistand fra en advokat med dette som spesialfelt.

Erstatning

Erstatning er en økonomisk kompensasjon for tap du er påført ved skade eller tap. Dette kan være erstatning fordi du har blitt utsatt for vold eller brudd på avtale. Det kan dreie seg om pasientskadeerstatning, billighetserstatning eller menerstatning. For å få erstatning må det være en direkte sammenheng mellom det du har blitt utsatt for og tapet du har lidd eller skaden du har blitt påført. Du kan få erstatning for tap du har lidd eller for fremtidige tap. Det er mange regler som skal følges når det gjelder dokumentasjon og frister, og dermed er det nyttig med en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

Oppsummering

Det er ikke nødvendigvis slik at du kun trenger advokat om du blir tiltalt eller siktet for en straffbar handling. Det kan være at du ønsker å sette opp et testament, en ektepakt, skal skille deg og vil komme til en minnelig ordning når det gjelder barn og verdier, har blitt oppsagt, har kjøpt en bil som ikke fungerer eller krangler med naboen.

En advokat kan hjelpe deg med alt dette. De fleste advokater har spesialisert seg på et eller flere rettsområder, og arbeidsoppgavene de har varierer veldig. Noen advokater tilbringer dagene i retten, mens andre sitter bak en kontorpult og finleser kontrakter for store bedrifter. De fleste advokater har spesialisert seg innenfor et bestemt område. De jobber i et advokatfirma, i det offentlige eller i ulike bedrifter og organisasjoner.

Hva du må betale for advokathjelp varierer også. Det kan dreie seg om alt fra 1 000 til 5 000 kroner per time. Det finnes heldigvis måter å redusere regningen på. Du kan blant annet ha krav på fri rettshjelp eller bistandsadvokat. Mange forsikringer inkluderer gratis advokathjelp, og mange foreninger har også gode tilbud. I tillegg finnes det en rekke ordninger drevet av blant annet jusstudenter, som gir deg gratis råd og veiledning. Hos flere advokater kan du også legge frem saken din og få en vurdering uten at du må betale for det.

Ofte stilte spørsmål og svar

En bistandsadvokat støtter og bistår deg som er fornærmet i en straffesak, eller de etterlatte. Bistandsadvokaten er til stede under politiavhør, gjennom en rettssak samt bidrar med råd og veiledning. Har du, for eksempel, vært utsatt for seksuelt overgrep eller familievold, vil du få gratis bistandsadvokat. Det vil si at vedkommende får lønn av staten for å ivareta dine interesser.

De fleste forbinder fri rettshjelp med det å ha dårlig råd. Det finnes imidlertid flere tilfeller der du har krav på fri rettshjelp uavhengig av hvor mye du tjener eller har i formue. Dette gjelder saker med høy alvorlighetsgrad, som for eksempel seksuelle overgrep. Om du har vært offer for vold og søker erstatning, vil du i noen tilfeller også ha krav på fri rettshjelp. Det er saken i seg selv som er avgjørende, og alle søknader behandles individuelt. Advokatene i synega vil kunne hjelpe deg med å vurdere om du har krav på fri rettshjelp, og i tillegg til å kunne hjelpe deg med selve søknaden.

Nei, det er flere grunner til at dette ikke er nødvendig. Synega er et advokatfirma på nett. Her sender du inn en kort beskrivelse av saken din, og deretter får du svar fra flere advokater. De kan sitte over hele landet, og hjelper deg via nettet. Fordelen med dette er at du sparer tid og penger. I tillegg har Synega en prismodell, som lar deg velge alternativet som passer deg best.

Du bør kontakte advokat hvis du står overfor en sak som vil få stor betydning for deg personlig eller økonomisk. Dette kan være alt fra skilsmisse til arveoppgjør eller urettmessig oppsigelse. Jo snarere du kontakter en advokat som er spesialist på feltet du trenger hjelp til, desto større sjanse er det for å hindre større konflikter. I tillegg slipper du å bekymre deg for om du blir lurt av motparten. En advokat kan gi deg råd om hvordan du bør gå frem for å løse saken din.

Advokater kan være allmennpraktiserende eller spesialister innen ulike områder. Det kan noen ganger være vanskelig å vite hvilken advokat som er riktig for deg og saken din. Å velge riktig advokat vil være trekket som kan bidra til at du får løst saken din på en måte som gjør deg fornøyd. Hos Synega er det enkelt å finne riktig advokat. Du beskriver saken eller problemstilling din i korte trekk, og deretter får du tildelt en advokat som er ekspert på det aktuelle fagområdet.

Våre advokater har kompetansen du trenger

Synega tar rådgivning inn i det 21. århundre og vi jobber mot å bli bedrifters foretrukne leverandør av tjenester, hvor enn bedriftene måtte befinne seg. Dette gjør vi gjennom å tilby et stort utvalg av fremragende tjenester, til gode priser, utelukkende over nett.